გენდერული უთანასწორობის მიზეზები საქართველოში: გამოკითხვა

მსოფლიო ბანკის ბოლო კვლევის "ქალები, ბიზნესი და კანონი - 2019"  მიხედვით, გენდერული უთანასწორობის რეიტინგში 100 შესაძლებელი ქულიდან საქართველომ 79.38 ქულა დააგროვა.  

გთხოვთ, დაგვეხმარეთ გავიგოთ რა არის ქალსა და მამაკაცს შორის უთანასწორობის მიზეზი ეკონომიკურ, სოციალურ და პოლიტიკურ სფეროებში თქვენს ქვეყანაში და შეაფასეთ ყველა პოტენციური მიზეზი. 

პასუხები მიიღება 3 აპრილის 24:00 საათამდე. 
გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქეებს. 

<< Previous article

Violence Against Lesbian, Bisexual And Transgender Women In The North Caucasus Region Of The Russian Federation

Next article >>

Property Rights Of Women In Georgia And How They Can Be Actually Acquired

Subscribe to the newsletter!

Stay updated with the latest articles, news and stories.